דלג לתוכן
מוצרים

תנאי שימוש ופרטיות

תקנון MINISO ISRAEL

1. מטרת התקנון להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל אתר האינטרנט של חברת "MINISO ISRAEL" או "מיניסו ישראל" (להלן: "מיניסו").

2. מיניסו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש.

3. בעת כניסה ושימוש באתר, מסכימים המשתמשים באתר לתנאי השימוש באתר כפי שאלו מנויים לעיל ולהלן בתקנון זה, וכפי שישתנו מעת לעת.

4. כלל המידע באתר מוצע לקהל המשתמשים כמו שהוא. מטרת מיניסו היא שכלל המידע הנכלל באתר יהיה נכון ומדויק. יחד עם זאת, במקרה ונמצא כי פרט מן המידע המצוי באתר אינו נכון ו/או שלם ו/או מדויק ו/או מלא, המשתמש מוזמן לפנות אל מנהלי אתר מיניסו בכתובת הדואר האלקטרוני feedback@miniso.co.il בנושא ומיניסו מתחייבת לתקן את הטעות. טעויות כאמור אינן אלא טעויות סופר או טעויות כתיב. מיניסו אינה אחראית בגין הטעויות כאמור.

5. כלל המידע המוצע באתר מוצע על מנת לספק מידע לקהל המשתמשים ביחס למיניסו, לשירותים אותם היא מעניקה, ולמוצרים הנמכרים על ידה בסניפיה השונים הקיימים ובאלה שיוקמו בעתיד.

6. המידע באתר אינו מהווה המלצה או הצעה לרכישת איזה מהמוצרים המוצעים בו. המשתמש מסכים כי כל פעולה שיעשה ביחס לשימוש באתר נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו הבלעדית.

7. כלל הפירוט המוצע באתר ביחס לכל פריט לרבות התמונות, משתמש לצורך המחשה בלבד. ככל שתמצא אי התאמה בין המידע כפי שהוא מוצג באתר לבין המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של מיניסו, הרי שהמידע המלא והנכון יהיה המידע הנמצא במסמכיה הרשמיים של מיניסו.

8. תוכן האתר לרבות עיצוב האתר, תמונות המוצרים ותיאורם וכיו"ב כלל המידע המופיע באתר הוא קניינה של מיניסו. המשתמש לא ישנה ו/או יעתיק ו/או יפרסם ו/או יבצע כל פעולה בתוכן האתר שיש בה כדי לפגוע בזכות מזכויותיה של מיניסו, למעט מקרה בו קיבל לכך הסכמה מפורשת ובכתב מאת מיניסו.

9. סימניה של מיניסו הם – שמה, סימן המסחר הרשום שלה ו/או סימנה המסחרי שעתיד להירשם, סמליה, שלטיה וכן כל סימן רשום אחר של מיניסו. סימניה של מיניסו כאמור מהווים את קניינה, או קניינם של מותגים בבעלותה, אשר למיניסו זכות השימוש הבלעדית בהם.

10. בנוסף, כלל הסימנים האחרים המצויים באתר גם הם סימני מסחר או מותגים שונים של בעליהם, ועל כן מהווים את קניינם של בעליהם. למיניסו ניתנה הרשות מאת אלו לעשות שימוש בסימני המסחר או במותגים השונים בהתאם להסכמות בין הצדדים. המשתמש לא יבצע כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי באילו מזכויות בעלי הסימנים השונים.

11. כאמור, השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה את הסכמתו לתנאי תקנון זה. המשתמש מתחייב לפעול או להימנע מהפעולות כמפורטות להלן:

11.1. לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע שיש בו כדי להגביל או למנוע מאחרים שימוש ראוי באתר;

11.2. לא לפרסם / להפיץ / להעלות / לעשות שימוש בכל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס") ו/או רוגלות, ואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

11.3. לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע הכולל או עשוי לכלול פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת בכתב ומראש של מיניסו;

11.4. לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר;

11.5. לא לעשות כל שימוש באתר באופן שנוגד הוראות כל דין;

11.6. לא לעשות כל שימוש באתר באופן שאינו בהתאם להוראות תקנון זה ובין היתר לא לבצע כל שינוי או מחיקת מידע מהאתר;

11.7. לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב), לרבות העלאת תוכן אשר אינו שייך למשתמש;

11.8. לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

11.9. לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום מטעם בתי המשפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה, קטינים וכיוצ"ב.

11.10. לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.

11.11. לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע שהגישה אליו חסומה בין היתר באמצעות סיסמה ואשר אינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

11.12. לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו.

11.13. לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.

11.14. לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש.

11.15. המשתמש מודע למגבלת אבטחת מידע הקיימות ברשת האינטרנט ועל כן משחרר את מיניסו מכל אחריות בעניין זה;

11.16. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את מיניסו בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למיניסו בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע תקנון זה על ידו.

11.17. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של מיניסו, המשתמש מסכים כי במקרים בהם מיניסו תראה בשימוש של המשתמש באתר כשימוש שאינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהיה מיניסו רשאית למנוע מהמשתמש גישה לאתר ואף להעביר את המידע ביחס לדפוסי התנהלותו באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו כי נפגעו מהפעילות המפרה של המשתמש, והכל בהתאם לשיקול דעתה של מיניסו, וכן כל פעולה אחרת שמיניסו תמצא לנכון לנקוט בה על מנת להגן על המשתמשים האחרים ו/או על האתר ו/או על כלל זכויותיה על פי תקנון זה ועל פי הוראות כל דין.

12. מיניסו אינה נושאת באחריות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.

13. מיניסו אינה אחראית לכל נזק שהוא אשר יווצר עקב גלישה באתר והשימוש בו, או עקב מניעה מגישה ושימוש באתר.

14. מיניסו אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נגיף מחשב או יישומי תוכנה מגוונים, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל כל גלישה או שימוש באתר, ולרבות כתוצאה מהורדת מידע מהאתר.

15. מיניסו לא אחראית לפקח על כלל המידע וכלל ההודעות אשר יגיעו לאתר בדרך כלשהי על ידי משתמשים.

16. מיניסו מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים של מי ממשתמשי האתר, למעט כאשר תתבקש לשתף פעולה עם רשות מרשות האכיפה. במקרה כזה, תציית מיניסו להוראות כל דין ובמסגרת זו לכל צו שיפוטי אשר יורה לה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד להוראות הדין.

17. מיניסו שומרת את זכותה לעשות שימוש בפרטים שמסר משתמש לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי ו/או אחר לצדדים שלישיים, למעט פרטיו המזהים.

18. משתמש אשר מסר או ימסור פרטיו בעמוד "צור קשר" שבאתר, נותן בכך את הסכמתו להכלל במאגר המידע הרשום של מיניסו, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א.

19. מיניסו שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי מיניסו בגין שינויים במידע באתר.

20. מיניסו שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

21. המשתמש מסכים שפרסום ו/או הפצה ו/או העלאת כל מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין מיניסו יחסים אשר חורגים מהיחסים כמפורט בתקנון זה

22. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והכל בהתאם להוראות כל דין.

23. תקנון זה, תוקפו ופרשנותו כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש באתר על פיו, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז.

24. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש המנויים בתקנון זה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

25. מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

 

 

מיניסו – מדיניות פרטיות

מאחר שחברת מיניסו ישראל בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט www.miniso.co.il שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו והוראות כל דין.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר וכיצד מגנה החברה על המידע האמור. בנוסף, ינתן להלן מידע בנוגע להסכמות הנדרשות ממשתמש באתר על מנת להשתמש במידע שמסופק על ידו לאתר, אפשרויות קבלת מידע מהחברה וזכות לתקן טעויות.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר ובייחוד בעת הרשמה לאתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, תאריך לידה, פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, שירות לקוחות, אמצעי תשלום וכיוצ"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לאתר. חלק מהמידע הנאסף הוא מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית. לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. כלל המידע שמספק המשתמש לאתר נאסף ונשמר לשם יעול ואופטימיזציה של כלל השימוש באתר,שיפור חוויית המשתמש והשירות למשתמש וכן לצרכים פרסומיים וסטטיסטיים של החברה.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או לרכישת שירותים באתר, החברה תבקש מהמשתמש את המידע הנחוץ. מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור פרט כלשהו. אי מסירת פרטי מידע מסויימים עשויה להגביל את השירותים ו/או ההטבות שהחברה תציע למשתמשים.

מאגר המידע

כלל הנתונים שייאגרו על ידי החברה במסגרת האתר יישמרו במאגר מידע שיתנהל על פי דין.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.

דיוור מידע פרסומי/שיווקי

החברה מעוניינת לשלוח למשתמשים מעת לעת בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי העברת מידע אחר, קיים או עתידי, מידע בדבר שירותיה, מוצריה, שינויים ועדכונים ביחס למאגרי המידע שלה, וכן מידע שיווקי ופרסומי, אודות החברה ו/או צדדי ג'.

מידע כזה ישוגר אל המשתמשים  בתנאי שאלו נתנו הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכלו לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים צדדי ג' אלא אם ניתן לכך אישורו של המשתמש ובכפוף לכל דין. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים שאינו מזהה אותם אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים והמידע שנאסף על פעילותיו של המשתמש באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;

אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

במקרים המפורטים לעיל, החברה תיידע את המשתמש על דבר העברת המידע לצד שלישי באמצעות דיוור כמפורט מעלה בכפוף לכל דין.

Cookies

אתר החברה עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) ו/או אמצעים אחרים לצרכים תפעוליים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו  האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר הוא פלטפורמה פרסומית מקוונת ולפיכך החברה עשויה להתיר לצדדי ג' לנהל את מערך הפרסומים באתר. במקרה כזה, המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם צדדי ג'. כדי לנהל את הפרסומים שלהם, צדדי ג' אלו עשויים לעשות שימוש ב-Cookies במחשב המשתמש. ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומים שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שצדדי ג' אלו עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והתקנות מכוחו, כל משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע.

פנייה כזאת יש להפנות אל feedback@miniso.co.il.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 

מיניסו – נגישות האתר

אתר אינטרנט נגיש הינו אתר שיאפשר לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות לגלוש בו.

"מיניסו ישראל בע"מ" (להלן: "מיניסו") עושה כל שביכולתה על מנת לאפשר לכל קהל לקוחותיה, לרבות בעלי מוגבלויות, ליהנות מגלישה באתר החברה בנוחות ובקלות וכך וליהנות מהאפשרות להכיר את שלל מוצריה באמצעים מקוונים מתקדמים.

הצהרת נגישות

אתר מיניסו עומד בדרישות הוראות כל דין ובכלל זאת הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. אתר מיניסו עומד בהמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA ובהמלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש במכשירי טלפון נייד.

פעילות הנגשה

באתר החברה נעשו התאמות נגישות על מנת לאפשר נגישות לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות לגלוש בו, ובכלל זאת – אפשרות שינוי גודל הפונט, שינוי ניגודיות הצבעים, שינוי גווני התמונות וכיו"ב, והכל עפ"י המלצות ארגון התקינה ברשת הבינלאומי (W3C).

על אף האמור יובהר, כי מאמצי החברה הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר לא חפים מכל טעות שהיא. יתכן שימצאו עמודים באתר, בהם התאמת הנגישות אינה אופטימאלית. לאור כך, אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות ו/או ככל שיש לכם שאלה בנושא, אנא כתבו לנו בדואר אלקטרוני לכתובת: feedback@miniso.co.il על מנת שנוכל לתקן את הבעיה.

עמותת נגישות ישראל: https://www.aisrael.org

פרטי התקשרות עם רכז הנגישות הרשתי:  שלומי לב 054-8034347 shlomi.l@miniso.co.il

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
preloader